Planerna tar form för andra etappen

Nu börjar planerna för Inre hamnens andra etapp, närmast Norra promenaden att ta form. Här planeras för fler än 2000 nya bostäder med en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. 

Området kommer även rymma ny kontorsbebyggelse, parkeringshus, flera förskolor och delar av området innehåller konstprojekt som förstärker stadsdelens identitet och historia.

Här finns också ett aktivitetsstråk för spel och utomhusaktiviteter som knyter stadsdelen till den Norra promenaden, slottsruinen Johannisborg och till Motala ströms vatten.

På strategiska platser ska bottenvåningarna ha kommersiella lokaler. Byggnader ska ha olika storlekar, våningshöjder och utformning. Varje byggnad ska tillföra en egen karaktär och bidra till en variationsrik allmän plats.

Sträckningen för tidigare industrispår blir kvar och omvandlas till en gång- och cykelväg som kopplar samman Saltängsgatan i söder till Norra Promenaden i norr genom att skära som en diagonal genom området. Kring diagonalen bildas mindre platser och torg. Även Norra Promenaden blir ett viktigt grönstråk för området.

-Inre hamnen är en ny stadsdel nära Norrköpings city och direkt intill Motala ström. Som helhet är det tänkt att utgöra en levande stadsdel med blandad bebyggelse av hög arkitektonisk kvalité. Hälften av byggrätterna i etapp 2 ägs av olika privata fastighetsägare som tagit fram utformningsförslag. Genom att områdets andra etapp gränsar till den gröna Norra promenaden så kommer det att ha en lugnare karaktär än den första etappen, säger projektledare Ola Brånäs

Här kan du läsa detaljplanen i sin helhet

-Fram till år 2024 kommer kommunens markytor inom etapp 2 att behöva användas för gemensamma etableringar och logistiklösningar för att kunna bygga ut områdets kvartersmark. De byggrätter för runt 1000 bostäder som kommunen äger kommer därför att tilldelas först med start kring år 2024, säger Ola Brånäs

Utbyggnaden av hela Inre hamnen bedöms pågå under cirka 10 år. Byggandet sker parallellt med utbyggnaden av Ostlänken och skapandet av en ny centralstation i Norrköping. Den nya järnvägsstationen nås med några minuters promenad från Inre hamnen.

Artikeln uppdaterade 5 oktober 2021.

Bild: ÅWL Arkitekter

BRABO

I kvartern Svanarna planerar BRABO att bevara det gamla stallet och Mattssons fastigheters kontorsbyggnad på Norra promenaden 29 och omfamna dem med nya byggnader.

Bild: HOW Arkitekter

Eklöf fastigheter

Vid Stadiums nuvarande huvudkontor, i kvarteren Nunnan, planeras ett sportkluster i en stor fastighet tillsammans med ett parkeringshus.

Bild: GKAK Arkitektgruppen

HG Byggen

För att nyttja kvarteret Lommens killiknande form har den nya byggnaden inspirerats av Flatirion i New York.

Bild: Fredriksson Arkitekter

Nova

Nova kompletterar sina nuvarande äldre byggnader i tegel med nya som knyter ihop hela kvarteret Nunnan 19.

Bild: Moment Arkitekter

HSB

I kvarteret Knipan planerar HSB att använda platsens historia och översätta hamnens olika skalor till ett modernt bostadskvarter och återanvända teglel från befintliga byggnader. 

Bild: GKAK Arkitektgruppen

Riksbyggen

Riksbyggen planerar att använda material som tegel och skiffer som kopplar ihop kvarteret Munken med sin liknadende telegelkaraktär som Industrilanskapet. Variation och liv i fasaderna skapas genom en växlande fönstersättning.