Detaljplanen antagen för första delen av etapp 2

Detaljplanen för östra delen av Inre hamnens andra etapp, Svanen 6 med närområde vann laga kraft. Även detaljplanen Svanen 5 som gäller uppförandet av ett parkeringhus.

I Inre hamnens andra etapp planeras för fler än 2 000 nya bostäder med en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Området kommer även rymma ny kontorsbebyggelse, parkeringshus, flera förskolor och delar av området innehåller konstprojekt som förstärker stadsdelens identitet och historia.

Här finns också ett aktivitetsstråk för spel och utomhusaktiviteter som knyter stadsdelen till den Norra promenaden, slottsruinen Johannisborg och till Motala ströms vatten.

På strategiska platser ska bottenvåningarna ha kommersiella lokaler. Byggnader ska ha olika storlekar, våningshöjder och utformning. Varje byggnad ska tillföra en egen karaktär och bidra till en variationsrik allmän plats.

Sträckningen för tidigare industrispår blir kvar och omvandlas till en gång- och cykelväg som kopplar samman Saltängsgatan i söder till Norra Promenaden i norr genom att skära som en diagonal genom området. Kring diagonalen bildas mindre platser och torg. Även Norra Promenaden blir ett viktigt grönstråk för området.

– Inre hamnen är en ny stadsdel nära Norrköpings city och direkt intill Motala ström. Som helhet är det tänkt att utgöra en levande stadsdel med blandad bebyggelse av hög arkitektonisk kvalité. Hälften av byggrätterna i etapp 2 ägs av olika privata fastighetsägare som tagit fram utformningsförslag. Genom att områdets andra etapp gränsar till den gröna Norra promenaden så kommer det att ha en lugnare karaktär än den första etappen, säger projektledare Ola Brånäs.


Här kan du läsa detaljplanen i sin helhet

– Fram till år 2024 kommer övervägande av kommunens markytor inom etapp 2 att behöva användas för gemensamma etableringar och logistiklösningar för att kunna bygga ut områdets kvartersmark. En tomt i kvarteret Ankan har lysts ut i en marktilldelningstävling för hållbart byggande. De resterande byggrätterna som kommunen äger kommer därför att tilldelas först med start kring år 2024, säger Ola Brånäs.

Utbyggnaden av hela Inre hamnen bedöms pågå under cirka tio år. Byggandet sker parallellt med utbyggnaden av Ostlänken och skapandet av en ny centralstation i Norrköping. Den nya järnvägsstationen nås med några minuters promenad från Inre hamnen.

Artikeln uppdaterades 26 januari 2023.

Bild: ÅWL Arkitekter

BRABO

I kvartern Svanarna planerar BRABO att bevara det gamla stallet och Mattssons fastigheters kontorsbyggnad på Norra promenaden 29 och omfamna dem med nya byggnader.

Bild: HOW Arkitekter

Eklöf fastigheter

Vid Stadiums nuvarande huvudkontor, i kvarteren Nunnan, planeras ett sportkluster i en stor fastighet tillsammans med ett parkeringshus.

Bild: GKAK Arkitektgruppen

Peab Bostad

För att nyttja kvarteret Lommens killiknande form har den nya byggnaden inspirerats av Flatirion i New York.

Bild: Fredriksson Arkitekter

Nova

Nova kompletterar sina nuvarande äldre byggnader i tegel med nya som knyter ihop hela kvarteret Nunnan 19.

Bild: Moment Arkitekter

HSB

I kvarteret Knipan planerar HSB att använda platsens historia och översätta hamnens olika skalor till ett modernt bostadskvarter och återanvända teglel från befintliga byggnader. 

Bild: GKAK Arkitektgruppen

Riksbyggen

Riksbyggen planerar att använda material som tegel och skiffer som kopplar ihop kvarteret Munken med sin liknadende telegelkaraktär som Industrilanskapet. Variation och liv i fasaderna skapas genom en växlande fönstersättning.