Med plats för det spontana och oväntade

En helt ny stadsdel ställer extra stora krav på samarbete mellan alla som är inblandade. Mitt i arbetet finns Norrköpings stadsarkitekt Karin Milles med ett övergripande ansvar för stadens visioner och utveckling.

Vad är egentligen din roll när det kommer till projektet Inre hamnen?

Stadsarkitektens roll är att bidra med expertkunskap. Jag tittar på utformning av kvarter, byggnader och deras förhållningssätt till varandra, men även till området i sin helhet.

När det handlar om ett så omfattande projekt med så många olika aktörer gäller det att ha en gemensam målbild och respektera varandras roller och synvinklar. I det här projektet har samarbetet med både byggaktörer och olika delar av kommunen fungerat mycket bra, tycker jag!

Hur håller man ihop en helt ny stadsdel och så många olika aktörer?

Innan något byggföretag visste vilka ytor som var ”deras” så tog vi fram en gemensam strukturplan för hela Inre hamnen. Sedan fördelades byggrätterna. På så sätt kunde vi undvika revirtänkande, alla strävade efter att uppnå en bra stadsdel i sin helhet.

För att uppnå spännande, variationsrik arkitektur som samtidigt hålls samman så att stadsdelen inte blir alltför stökig, så jobbade vi också fram en ”röd tråd”, nämligen en kulör- och materialstrategi. Strategin måste alla förhålla sig till. Det gäller inte bara privata aktörer som bygger hus utan även Norrköpings kommun när vi utvecklar alla allmänna ytor såsom torg, parker och kajer.

Vi har även en konststrategi och ett belysningsprogram som binder ihop de allmänna ytorna, samtidigt som spännande upplevelser och effekter kan uppnås.

Vilka kommer få plats i inre hamnen?

Vi strävar efter att bygga en klimatsmart stadsdel och uppnå social mångfald. Det blir blandade boendeformer, storlekar på bostäder och allmänna ytor som är till för alla, inte bara de som bor i området. Här ska finnas bostäder för gamla och unga, barnfamiljer och studenter både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare.

Det blir mest lägenheter, men även en del radhus. De allmänna platserna är dels det långa kajområdet, med sittplatser, aktivitetsytor, paviljonger, planteringar, bryggor och bad, gator och parker, torg och kanaler. Vattnet är alltid närvarande på olika sätt!

Hur förhåller sig inre hamnens arkitektur till resten av Norrköping?

Norrköping har alltid varit i framkant vad gäller både kaxig och kvalitativ arkitektur. I Inre hamnen har vi tagit fasta på det, samtidigt som vi vill respektera områdets ursprungliga karaktär. Att bibehålla den lite ”ruffa” hamnkaraktären har varit en viktig utgångspunkt. Vi vill inte ha en alltför välputsad stadsdel, utan försöker ge plats även för det oväntade, spontana och oplanerade.

Hur förhåller sig Inre hamnen till områdets historia?

Stadsplanen utgår ifrån innerstadens rutnätsplan, som har sitt ursprung i just Inre hamnen. Några speciellt värdefulla byggnader, men även gamla kranar och järnvägsspår, kommer att bevaras. Den gamla skeppsdockan tas upp igen, och kontakten med vattnet förstärks genom nya kanaler och ett utvecklat kajstråk.

Kulör- och materialstrategin utgår från hamnens befintliga färger och material, den ska vara vägledande i alla projekt. På så sätt bygger vi också ett kulturhistoriskt område..

Är det något särskilt projekt som du tror kommer få extra betydelse för stadsbilden?

Många olika! Till exempel två hus som sträcker sig ut över kajen blir ju särskilt unika, bara genom att de bryter det annars så strikta rutnätsmönstret.

Annars tror jag mer att projekten tillsammans kommer att forma en unik stadsdel, som sticker ut både genom arkitektur, vackra allmänna ytor och tydligt förhållningssätt till historien. Inre hamnen kommer sätta Norrköping på kartan som en arkitekturstad i världsklass.

Artikeln publicerades den 15 juni 2018.