Parkeringshus och kontor från Castellum

Det är nu klart med en ny aktör som ska bygga parkeringshus och kontor i Inre hamnens östra del. Det är Castellum som står bakom det vinnande förslaget ”Damen”, ritat av Belatchew arkitekter.

Förslaget uppfyller samhällsbyggnadskontorets förväntningar på samtliga punkter och lever upp till kommunens målbild för Inre hamnen.

– Det är mycket positivt och roligt att projektet med Inre hamnen fortsätter att gå vidare på ett konstruktivt och snabbt sätt , säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Reidar Svedahl. Tävlingsjuryn beskriver förslaget enligt följande:

”Förslaget bedöms fungera väl på platsen och med sin öppenhet och variationsrikedom berika stadsrummet och den nya stadsdelen.

Förslagsställaren har på ett nytänkande sätt tagit sig an tävlingsuppgiften och visat hur en modern parkeringslösning kan bidra till att fler funktioner och kvaliteter kan tillskapas. Den platseffektiva parkeringslösningen möjliggör en uppbruten bebyggelse som utöver ökad variation och en balanserad skala även ger rörelsemöjligheter, vistelseytor och grönska. Ett uttrycksfullt kvarter skapas genom att de olika funktionerna lyfts fram och blir synliga i fasad. Detta ger kontorshuset karaktär och en spännande arkitektonisk gestaltning”

Parkeringshuset ska lösa delar av parkeringsbehovet för Inre hamnens första etapp och rymmer cirka 500 parkeringsplatser i ett automatiserat parkeringssystem. Kontorsbyggnaderna placeras på tomtens västra del, mot de nya bostäderna, samt i söder mot områdets nya huvudgata Saltängsgatan och en planerad park.

Den nya bebyggelsen ska vara färdig innan Inre hamnens första etapp är inflyttad.

Den här artikeln publicerades den 20 februari 2019.