Ostia uppför kajbyggnaden

Nu är det klart att Ostia ska uppföra kajbyggnaden i hjärtat av den nya stadsdelen Inre hamnen.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade på sitt möte den 16 mars att direktilldela fastigheten Saltängen 1:1 till företaget Ostia och nu har beslutet vunnit laga kraft.

Byggnaden ska byggas utanför kajlinjen och därmed ovanför strömmen. Ett kajdäck på pålar ska uppföras för att rymma kajbyggnaden och för att utgöra landfäste för en ny gång- och cykelbro över strömmen.

Ostia AB, är ett nybildat bolag i ett samarbete mellan Hyresbostäder, Mannersons, Slättö och Magnentus. Bolaget står för projektering av kajdäcket tillsammans med representanter från NCC och kommunen.

Bolaget ska uppföra kajbyggnaden enligt de ritningar som kommunen har tagit fram tillsammans med Nyréns arkitektbolag. I avtalet som skrivs ska servitut finnas för att ge allmänheten tillträde till taket på byggnaden. Ostia AB:s ambition är att inledningsvis använda byggnaden för visning av pågående projekt i Inre hamnen för att på ställa om till café-/restaurangverksamhet. Den lägre delen av byggnaden föreslås användas för publika toaletter och stödfunktioner för bad och allmän plats. Det förutsätter att kommunen hyr delar av byggnaden.

Byggnaden beräknas vara färdigställt under hösten 2023.