Konstnärlig gestaltning i Inre hamnen

Välkommen att anmäla intresse för att skapa konstnärlig gestaltning i Inre hamnen!

Arbetet är ett pilotprojekt med syftet att finna nya former för kommun, landskapsarkitekt och konstnär att arbeta med offentlig konst. Målet är att inkludera konstnärerna i ett så tidigt skede som möjligt av processen för att kunna skapa en konstnärlig gestaltning som är fullt integrerad i den övriga gestaltningen av allmän plats i Inre hamnen.

Ambition för Inre hamnen

Exploateringen av Inre hamnen är en möjlighet att skapa en attraktiv, hållbar och unik boendemiljö med konst och design i centrum. Som en del i att uppnå målen för Inre hamnen ska konstnärlig gestaltning integreras i områdets helhetsutformning, planering och byggprocess. Den övergripande ambitionen är att med konstnärlig gestaltning ytterligare förstärka Inre hamnens identitet och kvaliteter.

Arbete i designteam

Allt konstnärligt arbetet ska ske i en interdisciplinär, kollektiv utformningsprocess. Metoden syftar till att skapa en unik samarbetsmiljö som berikar kontakten med den byggda miljön och leder till konstverk som i grunden förstärker områdets identitet. För respektive konstzon ska en konstnär/konstnärsgrupp ingå i ett designteam tillsammans med de landskapsarkitekter som utformar allmän plats i den zonen.

Konstprogram för Inre hamnen

För Inre hamnen har ett områdesspecifikt konstprogram tagits fram. Konstprogrammet är en vägledning för offentlig konst i området i enlighet med visioner och värdeord för Inre hamnen samt kommunens riktlinjer för offentlig konst. Läs konstprogrammetPDF.

Intresseanmälan görs i E-avrop.