Bli en del av Inre hamnen, hitta lokal

I Inre hamnen kommer ett stort antal personer att arbeta. Det finns redan nu ett stort företagande i området och vi vill gärna att de företag som finns här kan utvecklas vidare där det fungerar. Här finns bland annat Stadiums huvudkontor men också konstgalleri, andra kontor och ett flertal verksamheter.

Områdets närhet till huvudgator och resecentrum ger förutsättningar för kontorsetableringar. Vi ser gärna att stadsdelen innehåller en blandning av kontor, verksamheter och bostäder.

Med ett stort antal boende och ett bra läge i staden med stora flöden av människor finns här också behov av och potential för handel inom dagligvaror/livsmedel och service. Vi vill därför gärna bjuda in intressenter som vill utveckla den typen av företagande. Handel bör i första hand lokaliseras till området huvudgator och entrépunkter där flest människor kommer att röra sig.

I bilden ovan kan du se vilka hus som har lokaler och vem byggherren är. Har du ett intresse av en lokal kontakta respektive byggherre.Projektet Nova

Castellum utvecklar lokaler för kontor, kommersiell verksamhet och logistik. Projektet Nova består av två byggnader, en större och rektangulär byggnad på åtta till nio våningar och en lägre rund byggnad på tre våningar. Båda är modernt och ljust utformade, den rektangulära av ett raster i metall och den runda i trä. I det rektangulära byggnaden huset finns dessutom en vinterträdgård som går igenom hela byggnaden. Husen är ritade med människan i centrum och med möjlighet till rekreation.

Tanken är att skapa mötesplats där såväl byggnad som landskap får tydliga, unika och färgstarka identiteter. Att välja hållbara material har nämligen varit en självklarhet, bland annat med trä och natursten samt grönytor på tak, väggytor och indragna takterrasser.

Marktilldelning

Vill ditt företag också vara med och skapa Sveriges härligaste stadsmiljö? All tilldelning av kommunal mark sker via markansvisningstävlingar. För att inte missa någon tilldelning anmäl dig till vår sändlista för marktilldelningar inom Norrköpings kommun.

Skicka dina kontaktuppgifter till marktilldelning@norrkoping.se.

Inom etapp två finns en större mix mellan privat och kommunägd mark. Etapp två sträcker sig från Saltängsgatan och norr ut mot Norra Promenaden. Fram till år 2024 kommer kommunens markytor inom etapp 2 att behöva användas för gemensamma etableringar och logistiklösningar för att kunna bygga ut områdets kvartersmark. De byggrätter för runt 1000 bostäder som kommunen äger kommer därför att tilldelas först med start kring år 2024.