Gröna miljöer i städer får oss människor att må bra

Blomsterprakt, bärbuskar och bikupor. I Inre hamnen ska både växter och djur frodas mitt i det urbana stadslivet. Elisabet Manfred, landskapsarkitekt på Norrköpings kommun berättar om hur Inre hamnen ska bli en grönskande stadsdel som både hjälper och drar nytta av naturen.

– Vi människor trivs ju i gröna miljöer. Dels är det en sinnlig upplevelse, som att titta
på vackra träd eller känna doften av blommor. Och dels blir gröna områden i städer
ofta väldigt viktiga mötesplatser för människor, säger Elisabet Manfred, landskapsarkitekt på Norrköpings kommun.

Gröna miljöer i städer får oss människor att må bra helt enkelt. Forskning visar bland
annat att grönskande omgivningar sänker blodtrycket, minskar stress och stärker
korttidsminnet. Och barn som vistas mycket i gröna miljöer får bättre koncentrationsförmåga, motorik och sömn.

– Man har även sett att grönska stimulerar fysisk aktivitet, som i sin tur har otroligt
många positiva hälsoeffekter, berättar Elisabet.

Naturlig nytta med ekotjänster

I naturen händer det massor med bra saker som vi människor har stor nytta av. Som att växter renar luften, att humlor och andra insekter pollinerar växter och att mikroorganismer tar bort gifter ur vattnet. Allt det som vi får gratis från naturen kallas ekosystemtjänster, och är ett prioriterat område i Inre hamnen.

– Vi kommer inte kunna göra allt i den här stadsdelen, men vi gör så mycket vi kan, säger Elisabet. Vi kommer till exempel plantera fruktträd och bärbuskar. Det kommer också finnas solceller och småskalig vindkraft. Och så kommer man kunna ha en egen liten odling på balkonger, takterrasser och i orangerier.

Lummiga oaser för biologisk mångfald

I Inre hamnen läggs framför allt stor vikt vid att skapa grönskande parker där människor kan trivas, träffas och träna. Dessa lummiga oaser kommer också generera viktiga biologiska kopplingar till andra större grönområden i Norrköping.

– Vi har ju till exempel promenaderna med alla gamla lindar. De har en väldigt värdefull insektsfauna som vi vill bevara, berättar Elisabet.

För att ytterligare hjälpa olika arter att sprida sig kommer bostadsgårdarna också rymma insektshotell, fågelholkar, fågelbad och bikupor. Och precis som arkitekturen i Inre hamnen blir även växtligheten väldigt varierad.

– Vi satsar på att få till en stor mångfald. Dels är det bra med variation ifall någon art skulle drabbas av en sjukdom – framför allt för träd som är svåra att ersätta snabbt. Och dels så gillar ju människor faktisk olika saker.

Starkt skydd mot väder och vind

Det gröna i Inre hamnen kommer ge ett effektivt skydd mot extremväder, något vi troligtvis kommer se mer av i framtiden.

– All växtlighet och grönska ger svalka. Det är otroligt viktigt för trivseln, framför allt under varma somrar. Därför kommer vi se till att det finns en grön struktur tidigt. Och att vi redan från början planterar stora träd som ger mycket skugga. Vi kommer också satsa på vintergröna växter, som ger trivsel och skydd, både för människor och djur även på vintern.

Ju mer växtlighet och ju större gräsytor desto bättre kan också vatten från extrema regn tas upp, jämfört med ytor som är asfalterade eller klädda i betong. I Inre hamnen kommer det dessutom finnas regnbäddar som leder ner och fördröjer regnvattnet i marken.

– Det gör att växterna mår bättre. Och belastningen på ledningsnätet blir inte lika stor. Dessutom blir vattnet naturligt renat, berättar Elisabet.

Grönare städer i framtiden

Trots grönskans betydelse för att vi människor ska må bra och kunna leva ett miljömässigt hållbart stadsliv prioriteras frågan ofta ner när städer växer och förtätas.

– I min värld borde städerna bli grönare, men istället kommer naturen allt längre bort från oss människor. Det tror jag är ett misstag, och kanske en bidragande faktor till att psykisk ohälsa ökar. Vi kommer behöva jobba ännu mer med det här i framtiden. Det är ett måste för att staden, stadsdelen och hela världen ska funka, avslutar Elisabet.

Den här artikeln publicerades 15 oktober 2019.